Sökning: "Karl Sebastian Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Sebastian Hansson.

  1. 1. KOINTEGRATIONSANALYS AV SVENSKT FASTIGHETSPRISINDEX OCH OMXS

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karl-Fredrik Hansson; Jonas Hellström; Sebastian Hammarström; Karl Liljequist; [2008]
    Nyckelord :fastighetsprisindex; OMXS; kointegration; diversifiering; långsiktigt samband; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Kointegrationsanalys av svenskt fastighetsprisindex och OMXS Seminarium: 2008-06-02 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Sebastian Hammarström, Karl-Fredrik Hansson, Jonas Hellström, Karl Liljequist Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: fastighetsprisindex, OMXS, kointegration, diversifiering, långsiktigt samband Syfte: Analysera historisk data för att undersöka förekomsten av långsiktigt samband mellan fastighetspriser och OMXS och se hur resultatet kan gagna investerare. Metod: Engle-Grangers kointegrationstester. LÄS MER