Sökning: "Karl Stoltz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl Stoltz.

  1. 1. Gymnasieelevers upplevelser kring fysisk aktivitet och rekommendationer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :John Mattsson; Karl Stoltz; [2019]
    Nyckelord :Physical activity; adolescence; experience; qualitative study; recommendations;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund I dagens moderna samhälle blir barn och ungdomar allt mer stillasittande och fysiskt inaktiva än tidigare. Enligt studier uppnår så få som 15 % av svenska 15-åringar världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet ökar risken för flertalet sjukdomstillstånd. LÄS MER