Sökning: "Karl-Johan Grundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl-Johan Grundström.

  1. 1. Skatteplanering med underkapitaliserade dotterbolag - nuvarnade och framtida reglering i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Karl-Johan Grundström; [2003]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Multinationella företag som är etablerade i flera olika länder har ökat de senaste årtiondena. Eftersom den skatt som drabbar koncernen är en företags-ekonomisk kostnad är målet självklart att denna skall minimeras. Detta leder till att intresset för skatteplanering oftast är stort hos dessa företag. LÄS MER