Sökning: "Karlskrona garnison"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karlskrona garnison.

  1. 1. ”Tänka om, göra om” : en kvalitativ studie om det förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Emelie Johansson; [2009]
    Nyckelord :delaktighet; Försvarsmakten; förändring; hinder; information; Karlskrona garnison; kvalitativ; kommunikation; motivation; motstånd; möjligheter; symbolisk interaktionism. ;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att kartlägga förändringsarbetet inom Försvarsmakten och belysa hur det, utifrån ett individperspektiv, påverkade en grupp anställda inom HR- avdelningarna vid Karlskrona garnison. Syftet baserades på två forskningsfrågor. LÄS MER