Sökning: "Karlstad municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Karlstad municipality.

 1. 1. Social hållbarhet i fysisk planering : En analysstudie över fem svenska kommuners hantering av social hållbarhet i översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johanna Granlund; Moa Möller Norberg; [2022]
  Nyckelord :social hållbarhet; översiktsplaner; fysisk planering; strategier; kommunala åtgärder;

  Sammanfattning : Social hållbarhet utgör tillsammans med ekonomisk och ekologisk, de tre hållbarhetsdimensionerna. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet har länge varit prioriterade aspekter inom den fysiska planeringen, medan social hållbarhet har förlorat sin plats på agendan. LÄS MER

 2. 2. Mindre hackspettens (Dryobates minor) habitatanvändning i Karlstads kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hultberg; [2022]
  Nyckelord :lesser spotted woodpecker; dryobates minor; habitat use; dead wood; standing dead wood; large trees; forest canopy layering; municipality of karlstad; connectivity; preservation; conservation biology; mindre hackspett; dryobates minor; habitatanvändning; död ved; stående död ved; grova träd; trädskikt; karlstads kommun; konnektivitet; bevarande; naturvård;

  Sammanfattning : Mindre hackspett (Dryobates minor) är en vanligen icke-migrerande fågel som är väldigt trogen till sitt hemrevir. Reviret bör vara minst 40 hektar och bestå av en dominerande andel lövträd samt innehålla död ved och grova träd. LÄS MER

 3. 3. Detaljplanering på landsbygden : En studie om innehåll i detaljplaner på landsbygden i tio värmländska kommuner 1947–2022

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emil Nilsson; Kristin Rydahl Hansson; [2022]
  Nyckelord :Detailed planning; land use; countryside; rural; municipality; Detaljplanering; markanvändning; landsbygd; kommun;

  Sammanfattning : During the 16th century, cities began to emerge in Sweden and already during this time, structures were formed as streets in a grid formation. In 1734 the first regulation of construction in cities that applied at the national level was implemented and in 1947 came the first planning legislation that enabled detailed planning in rural areas. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas planering och arbete med översvämningsrisker i lågstråk vid befintlig bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Mohamed Ahmed; Nasteho Hassan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Existing buildings; Climate change; Non-technical solutions; Low-lying areas; Municipalities; Technical solutions; Sustainable stormwater management; Water and Wastewater departments tax.; Befintlig bebyggelse; Dagvatten; Dagvattenutredning; Dagvattentaxa; Hållbar dagvattenhantering; Icke tekniska lösningar; Klimatförändring; Kommuner; Lågstråk; Tekniska lösningar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Många städer i Sverige har fler lågpunkter i sin terräng och är drabbadevid kraftigt regn. Förtätning i städerna förvärrar ofta problemet ytterligare då mängdenhårdgjorda ytor utökas samtidigt som tillgänglig mark för dagvattenhantering minskar. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenserna av en omställning till hemarbete i pandemins spår : En undersökning och analys av kommunala medarbetares syn på omställningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Claes Wennerholm; [2022]
  Nyckelord :teleworking; mental illness; working conditions; ergonomics; risk management; distansarbete; psykisk ohälsa; arbetsförhållanden; ergonomi; riskhantering;

  Sammanfattning : Much has changed in the wake of the covid-19 pandemic, the view of working from home is one of those changes. Now that restricions and guidelines have been dropped, many institutions and companies choose to continue with working from home as a working method, even though the consequenses and risks of working from home during the pandemic in sweden have not been sufficiently investigated. LÄS MER