Sökning: "Karolin Al-morad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolin Al-morad.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med palliativa patienter

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Karolin Al-morad; Lam Phuong; [2020]
    Nyckelord :Sjuksköterskor; Erfarenheter; Kommunikation; Palliativ vård; Patienter;

    Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna uppnå en så god palliativ vård som möjligt, krävs bland annat god kommunikation. Detta bör ske mellan sjuksköterska till patient, mellan sjuksköterska till närstående och mellan sjuksköterska till annan vårdpersonal. En god kommunikation ger upphov till förståelse och tillit. LÄS MER