Sökning: "Karolin Ekström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolin Ekström.

  1. 1. Handel med underskottsföretag. En undersökning om hur reglerna som begränsar rätten att göra underskottsavdrag motiveras och vad regeringens proposition 2009/10:47 kan komma att innebära för den marknad där underskottsföretag köps och säljs

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Karolin Ekström; [2010-08-12]
    Nyckelord :Skatterätt;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att försöka skapa en förståelse för de regler som begränsar rätten att göra underskottsavdrag. Denna uppsats har begränsats till att behandla beloppsspärren och den föreslagna lagändring som regeringen presenterade i proposition 2009/10:47. LÄS MER