Sökning: "Karolin Lilja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolin Lilja.

  1. 1. Information inför anestesi i samband med operation av barn, 2-15 år, utifrån barnets perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Karolin Lilja; Alexandra Kennebjörk; [2014]
    Nyckelord :Barn; anestesi; information; oro.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Både etiska och praktiska dilemman kan uppkomma när ett barn ska informeras inför anestesi. Syftet med denna studie var att belysa information inför anestesi i samband med operation av barn i åldrarna 2-15 år, utifrån barnets perspektiv. En litteraturöversikt genomfördes på tio vetenskapliga artiklar inom det aktuella området. LÄS MER