Sökning: "Karolina Blomstergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Blomstergren.

  1. 1. Att vårda substansberoende patienter inom somatisk vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Karolina Blomstergren; My Julin; [2020]
    Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterska; somatisk vård; substansbrukssyndrom; uppfattningar.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med substansbrukssyndrom är en stadigt ökande patientgrupp inom den somatiska vården. Substansberoende, som är en behandlingsbar sjukdom, uppstår till följd av att hjärnans belöningssystem utsätts för onaturligt stimuli. LÄS MER