Sökning: "Karolina Hilleskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Hilleskog.

  1. 1. Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar - En kvalitativ studie av tre Small Cap-företag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karolina Hilleskog; Rebecka Arneryd; Gustaf Persson; [2018]
    Nyckelord :Frivilliga upplysningar; intellektuellt kapital; humankapital; kunskapsföretag; motiv; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar – en kvalitativ studie av tre Small Cap-företag. Datum för slutseminarium: 11 januari 2018 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Rebecka Arneryd, Karolina Hilleskog och Gustaf Persson Handledare: Karin Jonnergård Nyckelord: Frivilliga upplysningar, intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, motiv Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka motiv kunskapsföretagen har till att lämna frivilliga personalupplysningar i sina finansiella rapporter. LÄS MER