Sökning: "Karolina Johnér Bodesand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Johnér Bodesand.

  1. 1. Med Autismspektrumtillstånd 
i skolan 2018 : Om lärares förutsättningar och elevers behov av anpassningar i skolan, för att utifrån Lgr11 få likvärdig undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Karolina Johnér Bodesand; [2018]
    Nyckelord :Autism; ramfaktorer; inkludering; motivation; värdegrund;

    Sammanfattning : Färska studier visar på att elevantalet med diagnoser inom AST, som ADHD, ADD, tvångssyndrom, ångest m m, ökar. Hur klarar lärarna, utifrån kunskap, värdegrund och resurser, att undervisa i en skola som fungerar för alla? Finns det anpassningar skolan kan göra som skulle underlätta för alla elever och samtidigt gynna elever med AST? I den här studien har jag tagit avstamp i forskning kring elever, barn och ungdomar, med autism eller med autistiska drag. LÄS MER