Sökning: "Karolina Lundström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karolina Lundström.

 1. 1. Företagshemligheter : En jämförande studie mellan gällande rätt och kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Johansson; Karolina Lundström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Företagshemligheter;

  Sammanfattning : Sedan lag om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft har företagandets förutsättningar förändrats på flera sätt. Företag utsätts i ökande utsträckning för angrepp på deras företagshemlig­heter. LÄS MER

 2. 2. Delat beslutsfattande inom psykiatrisk heldygnsvård : En jämförelse av patienters och sjuksköterskors uppfattningar av delat beslutsfattande i återhämtningsinriktade insatser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Stenberg; Karolina Bäck; Joachim Lundström; [2016]
  Nyckelord :Shared decision-making; patient-centered care; participation; recovery; Delaktighet; delat beslutsfattande; personcentrerad vård; återhämtning;

  Sammanfattning : Patientfokuserad vård är ett av sex områden som Socialstyrelsen lyfter fram som viktiga förutsättningar för god vård. Patientfokuserad vård främjar återhämtning och för att stärka patientens delaktighet och medskapande finns modellen ”Delat beslutsfattande”. LÄS MER

 3. 3. I gråzonen mellan lag och bedömning : Mellanstadielärares förhållningssätt till sin anmälningsskyldighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Lundström; Karolina Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Barn som far illa; anmälningsskyldighet; lärare;

  Sammanfattning : Barn som far illa är en utsatt grupp i vårt samhälle. Många gånger är orsaken till att barn far illa att de personer som barnet är i beroendeställning till, vårdnadshavarna, brister i sin föräldraförmåga. LÄS MER