Sökning: "Karolina Mardula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Mardula.

  1. 1. I jakten på en god natts sömn: Ett försök till manipulering av tankar innan insomning

    Master-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Karolina Mardula; Ebba Winai; [2011]
    Nyckelord :Insomnia; Negative Thoughts; SCED; Savoring; Induced rumination; SCED; Insomni; Negativa tankeprocesser; Savoring; Framkallad ruminering;

    Sammanfattning : I en single case experimental design (SCED) av crossover typ med fyra deltagare med insomni undersöktes möjligheten till att manipulera mängden negativa tankar innan insomning genom tillämpningen av två olika tankeexperiment, savoring och framkallad ruminering. Bland resultaten fanns signifikanta samband mellan mängd negativa tankar innan insomning och sömnkvalité, insomningslatens och antal uppvaknanden. LÄS MER