Sökning: "Karolina Mogren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Mogren.

  1. 1. Kvinnors våld mot män i nära relationer : en kvalitativ studie ur de våldsutsatta männens och ett professionellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Karolina Mogren; Arianna Pilhav; [2012]
    Nyckelord :Abused men; female perpetrator; professional perspective on abused men; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract Author: Arianna Pilhav and Karolina Mogren Title: Females abuse against men in close relationships. Supervisor: Anders Lundberg The aim of this study was to examine the experiences of abused men and professionals' views on domestic violence, focusing on women's violence against men. LÄS MER