Sökning: "Karoline Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Karoline Johansson.

 1. 1. Municipal solid waste management in Minsk - current situation, future development and challenges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karoline Johansson; [2020]
  Nyckelord :Municipal solid waste; MSW; waste management; Belarus; Minsk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Management of municipal solid waste (MSW) is an urgent issue throughout the world. Urbanization, population increase, and economy growth are all factors which contribute to an increase of MSW generation. LÄS MER

 2. 2. Matkooperativ - affärsmodeller och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karoline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Food cooperative; food co-op; consumer cooperative; cooperative; business model; incentives; motivation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Globalization and industrialized agriculture characterize today’s food production. To support a more sustainable food system, many people choose to join a food cooperative. A food cooperative is owned and operated by its members and the objective is usually to make organic and locally produced food, at a favorable price, available to its members. LÄS MER

 3. 3. Hygienobservatörer i fokus : - en fallstudie för säkrare vård och ökat antal mätande enheter till de basala hygienrutinerna och klädreglerna i Region Jönköpings län.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and WelfareHögskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Karoline Johansson; [2017]
  Nyckelord :health-care associated infections; knowledge; leadership; quality improvement; patient safety; vårdrelaterade infektioner; kunskap; ledarskap; kvalitetsförbättring; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Handhygien är den viktigaste komponenten vid prevention av vårdrelaterade infektioner. Följsamhetsmätningar av de basala hygienrutinerna är betydelsefulla för följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. LÄS MER

 4. 4. Elevers delaktighet i upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandling

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Karoline Johansson; [2015]
  Nyckelord :likabehandling; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur en grupp elever uppfattade sin delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Undersökningen byggde på tre frågeställningar: Vilka kunskaper upplever eleverna att de har om hur likabehandlingsarbetet går till? Vilka kunskaper upplever eleverna att de har om vad de har rätt att vara med och påverka? Vilket stöd upplever eleverna att de har av pedagogerna på skolan, i arbetet med planerna? Som undersökningsinstrument användes öppna intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Så hur var din dag, älskling? - en studie om mikroföretagares balansstrategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karoline Philipsson; Matilda Johansson; [2013]
  Nyckelord :Mikroföretagare; balans; balansstrategier; arbetsliv; privatliv; salutogen hälsa; tidsdagbok; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen ämnar att identifiera balansstrategier för ett salutogent hälsosamt liv som mikroföretagare, samt bidra till utvecklingen av metodologiska verktyg lämpliga att fånga vardagen på ett konkret sätt. Empirin har samlats in genom en tvåstegs-metod, med tidsdagböcker och djupintervjuer. LÄS MER