Sökning: "Karoline Pedersén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karoline Pedersén.

  1. 1. ”Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan.” - Iscensättningar av genus och etnicitet i barnböcker

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Hanna Lindroth; Karoline Pedersén; [2015]
    Nyckelord :Etnicitet; genus; identifikation; bilderbok; kapit;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie var att undersöka hur genus och etnicitet konstruerades i ett urval av de mestutlånade barnböckerna i Göteborgs stad år 013. Våra frågeställningar var: Vilka identifikationer erbjuds idessa böcker? Hur iscensätts genusmässiga och etniska identiteter? Vi använde oss av en kvalitativ ochkvantitativ innehållsanalys i vår textanalys. LÄS MER