Sökning: "Karriärstegsreformen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Karriärstegsreformen.

 1. 1. Mellan lärare och ledning: karriärstegsreformens konsekvenser för lärares autonomi i den svenska skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Aron Viklund; [2020-06-29]
  Nyckelord :Karriärstegsreformen; förstelärare; autonomi; profession; byråkrati; New Public Management;

  Sammanfattning : This paper examines the impact of the Swedish first teacher reform on teachers’ autonomy in the Swedish school context. The theoretical perspective is laid down by Freidson, who uses three distinct logics for explaining how work is controlled. LÄS MER

 2. 2. KARRIÄRTJÄNSTEREFORMENS EFFEKTER I DEN SVENSKA SKOLAN En enkätundersökning om karriärtjänstereformens implementering och resultat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Catalin Koro Arvidsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Karriärtjänstereformen; Förstelärare; Kollegialt ledarskap; Lärledare; Yrkesskicklighet;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad karriärtjänstereformen harbidragit med sedan införandet samt hur den har tolkats och implementerats i densvenska skolan. För att uppnå detta görs en strategisk litteraturgenomgång av samtligadokument som följt upp och utvärderat karriärtjänstereformen hittills samt en egenforskningsundersökning som fokuserar på svenska skolor i två skilda regioner. LÄS MER

 3. 3. Har lärares psykosociala arbetsmiljö påverkats av karriärstegsreformen och lärarlönelyftet?

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lotta Fiedler; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under åren 2013 – 2018 har två statliga lönereformer genomförts, som huvudsakligen riktar sig till lärare i Sverige. Riksrevisionen gjorde 2017 en granskning av de två reformerna i vilken man fann att sammanhållningen mellan lärare påverkats negativt. LÄS MER

 4. 4. En tydlig reform är en framgångsrik reform. : En studie om karriärstegsreformens påverkan på lärares arbetsklimat och yrkesprofessionalitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Hellsing; Matilda Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Karriärstegsreformen; förstelärare; läraryrket; organisationsförändring; lärarprofessionalitet;

  Sammanfattning : Studien ämnar studera gymnasielärares egna upplevelser av karriärstegsreformens implementerande och dess påverkan på arbetsklimatet och yrkesprofessionaliteten. Empiri har samlats in genom totalt sex intervjuer med tre förstelärare och tre lärare, därefter har materialet analyserats och relaterats till tidigare forskning och litteratur. LÄS MER

 5. 5. Förstelärares roll i ett skolutvecklingsperspektiv : Hur har förstelärares roll formats i praktiken?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Höglund; [2017]
  Nyckelord :first teachers; educational leadership; distributed leadership; school improvement; policy enactment; career services for teachers reform; advanced skilled teachers; learning community; professionalism; karriärstegsreform; förstelärare; skolutveckling; professionalism; kollegialt lärande; utvecklingsledare; distribuerat ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur den svenska karriärstegsreformen har kommit att gestalta sig i praktiken vad gäller implementeringen av förstelärare i grundskolan. Hur har förstelärarollen kommit att formas, och vilka faktorer har påverkat hur det har blivit? Den så kallade karriärstegsreformen infördes 2014 genom att statsbidrag infördes för huvudmän för att inrätta ett nytt karriärsteg, försteläraren. LÄS MER