Sökning: "Karusellhandel och VoIP- bedrägerier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karusellhandel och VoIP- bedrägerier.

  1. 1. Karusellhandel och VoIP- bedrägerier : Ur ett motverkande perspektiv

    Magister-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Mattias Savci; [2022]
    Nyckelord :Karusellhandel och VoIP- bedrägerier;

    Sammanfattning : Grunden och syftet med mervärdeskatten är att beskatta konsumtionen av varor.1Under senare år har det förts diskussioner kring mervärdesskattens utformninginom den Europeiska unionen (EU) och behandlingen av varutransaktioner. Det ärEU-kommissionen som till stor del har drivit frågorna om varuhandel inom EU. LÄS MER