Sökning: "Karvan Shahabi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karvan Shahabi.

  1. 1. Evidenbaserad praktik - här för att stanna? : En studie om svenska socialsekreterares inställning till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

    Författare :Karvan Shahabi; Henrik Löfgren; [2014]
    Nyckelord :Gräsrotsbyråkrati; Evidensbaserad praktik; EBP; Handlingsutrymme; Lipsky;

    Sammanfattning : Sedan tidigt 90-tal har det pågått en diskussion om den evidensbaserade praktikens vara eller inte vara inom socialtjänsten. Evidensbaserad praktik är en metod där den bästa tillgängliga evidensen, den egna erfarenheten samt klientens preferenser utgör grunden för professionella beslut. LÄS MER