Sökning: "Karzan Perdawidi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karzan Perdawidi.

 1. 1. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. UTANFÖR RAMEN - En kvalitativ analys på ett konstnärligt arbete om maktrelationer mellan lärare och elever i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Karzan Perdawidi; [2022-12-14]
  Nyckelord :maktförhållande; elever; lärare; konstverk; installation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att utifrån erfarenheterna av min konstnärliga gestaltning och litteraturstudie undersöka hur eventuella maktrelationer mellan lärare och elever kommer till uttryck. Vad händer i klassrummet med hänsyn till maktrelationer mellan lärare och elever och hur begränsar/avskärmar skolan som rum handlingar. LÄS MER

 3. 3. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER

 4. 4. Bildlärarnas olika roller - En kvalitativ studie om rollen som bildlärare från ett goffmanskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Karzan Perdawidi; []
  Nyckelord :lärarroll; agerande; lärare; bild; klassrum;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med uppsatsen är undersöka bildlärarens möjligheter att bedriva undervisning i klassrummet på högstadienivå. I detta riktas fokus mot att söka ringa in olika bärande former av rolltagande som följer med bildläraruppdraget, samt i detta även undersöka hur lärarna interagerar med elever och den miljö som bildsalen erbjuder. LÄS MER