Sökning: "Kasam and physical education"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Kasam and physical education.

 1. 1. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 2. 2. Religion och kultur inom Idrott & Hälsa : Erfarenheter, förhållningssätt och betygsättning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Marcus Sande; [2021]
  Nyckelord :Culture; religion; teachers. experience; approach; grading; KASAM and hermeneutics; Kultur; religion; lärare; erfarenheter; förhållningssätt; betygsättning; KASAM och hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa förhåller sig till sina elevers kulturella och religiösa bakgrunder vid planeringen av lektionsupplägg och innehåll. Studien kommer även att undersöka lärares erfarenheter av detta och hur de anpassar undervisningen samt sätter betyg om en elev inte kan delta på något moment på grund av kulturella eller religiösa skäl. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på rörelse och fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på den fysiska aktiviteteni förskolan och hur de arbetar för att möta rörelsemålen i förskolansläroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Segerdahl; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teachers; KASAM; the curriculum; movement; Förskola; läroplan; rörelse;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine preschool teacher’s view of how theguidelines about physical activity in the Swedish curriculum is used in the preschool. Qualitative interviews were used as method and six preschool teacherswith different experience in preschool participated. The interviews where analysed by a qualitative content analysis. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelvers upplevelser av momentet bollspel samt deras uppfattning om hur de bedöms i momentet : En kvalitativ studie på gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erica Iderstål; Alida Skretting; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av bollspel som moment i ämnet Idrott och hälsa, samt undersöka elevernas uppfattning om hur de bedömsinom momentet. Utifrån syftet skapades frågeställningar för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER