Sökning: "Kashma Izat"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kashma Izat.

 1. 1. ”Sexualitet” i förskolan – en blind fläck : En kvalitativ studie med textanalys av didaktiska planeringar i förskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kashma Izat; [2023]
  Nyckelord :Barns sexualitet; undervisning; förskola; textanalys; didaktiska frågor; Van Poeck och Östmans integrativa undervisningsmodell; normer; värden; identitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Teoretiska perspektiv för studien är de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? samt Van Poeck och Östmans undervisningmodell. LÄS MER

 2. 2. ”Ingen miljö är språkligt främjande, om det inte finns vuxna eller andra barn” : - En kvalitativ studie om förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelia Fredlund; Kashma Izat; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; språklig sårbarhet; barn; kvalitativa intervjuer; video-observation; sociokulturell teori; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet. Genom semi-strukturerade intervjuer med drag av tolkande hermeneutik har vi fått en inblick i hur åtta förskollärare på sju olika förskolor i Mellansverige upplever att de arbetar för att stödja barn med språklig sårbarhet. LÄS MER