Sökning: "Kaspar Hauser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaspar Hauser.

  1. 1. Synen på den avvikande individen i film : En analys av The Elephant man och Kaspar Hauser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Isabelle Felczak; [2012]
    Nyckelord :The Elephant man; Kaspar Hauser; avvikande individen;

    Sammanfattning : Ämnet som jag har undersökt är synen på den avvikande individen i film. I min analys har jag använt mig av David Lynchs The Elephant man (1980) samt Werner Herzogs Kaspar Hauser (1974). Min analys är gjord utefter den hermeneutiska metoden och är således utarbetad efter mina egna tolkningar och reflektioner kring filmerna. LÄS MER