Sökning: "Kasper Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kasper Johansson.

 1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kasper Johansson; Anna Lind; [2021]
  Nyckelord :Basic body awareness; BAS-MQE; Physiotherapy; Qualitative interview study;

  Sammanfattning : Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används. LÄS MER

 2. 2. Standardisering eller anpassning inom idrottsmarknadsföring : En observationsstudie kring vad som kommer till uttryck i reklamfilmer bland idrottsrelaterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Robin Johansson; Kasper Dahlstrand; [2021]
  Nyckelord :Kulturell anpassning; Standardisering; Marknadsföring; Glokalisering; Nike; Under Armour; Red Bull;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och belysa faktorerna som kommer till uttryck i reklamfilmer, utifrån Hofstedes nationskulturella perspektiv. Detta genom att granska tre olika idrottsrelaterade bolag utifrån tre olika marknader. En kvalitativ metod tillämpades genom att observera tolv reklamkampanjer, fördelat på fyra per bolag. LÄS MER

 3. 3. Building Models for Prediction and Forecasting of Service Quality

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Hellberg; Kasper Johansson; [2020]
  Nyckelord :Data-driven engineering; Machine learning; ML;

  Sammanfattning : In networked systems engineering, operational datagathered from sensors or logs can be used to build data-drivenfunctions for performance prediction, anomaly detection, andother operational tasks [1]. Future telecom services will share acommon communication and processing infrastructure in orderto achieve cost-efficient and robust operation. LÄS MER

 4. 4. Characterization of visual and IR reflectivity for soft car targets

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Isak Pettersson; Kasper Johansson; [2018]
  Nyckelord :3D soft car target; Hifi Visual Target;

  Sammanfattning : As the automotive industry always puts safety in focus, they want to develop systems that will facilitate the driver and in the future, eliminate the human factor. These systems require detailed tests and these tests use 3D car targets and other kinds of soft test targets. LÄS MER

 5. 5. Schemalagt eget arbetes inverkan på studiemotivation i skolan : Hur elevers motivation påverkas av att de själva får bestämma vad de ska arbeta med på skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Kasper Sund; Emil Johansson; [2018]
  Nyckelord :Own choice; freedom; school; motivation; SDT; responsibility; control; Eget val; valfrihet; skola; studiemotivation; SDT; ansvar; kontroll;

  Sammanfattning : denna studie undersöks hur elever påverkas av att arbeta under friare former, med avseende på studiemotivation. Studien är gjord på en gymnasieskola i Stockholm med schemalagt eget arbete där eleverna själv får välja vad de vill arbeta med. LÄS MER