Sökning: "Kassagenererande enheter"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Kassagenererande enheter.

 1. 1. Allokering av köpeskilling till goodwill

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matheus Henriksson; William Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. LÄS MER

 2. 2. Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning- En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dalal Haciy; Frida Olofsson; Madelene Norbo; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; Kassagenererande enheter; Redovisning; IFRS; Nedskrivning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning - En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher Seminariedatum: 2018-05-31 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå i, 15 HP Författare: Dalal Haciy, Madelene Norbo och Frida Olofsson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Goodwill, Kassagenererande enheter, Redovisning, IFRS och Nedskrivning. Syfte: Syftet är att undersöka vilken roll branschtillhörighet spelar vid redovisning av goodwill med utgångspunkt i nedskrivningar och kassagenererande enheter samt påvisa varför skillnader uppkommer mellan branscher trots samma regelverk. LÄS MER

 3. 3. Goodwillnedskrivningar före och efter finanskrisen : en jämförande studie mellan industribranschen och IT- och telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Milica Balorda; Cecilia Lee; [2016]
  Nyckelord :IFRS; Goodwill; Impairment testing; Financial crisis; Discount rates; Cash generating units; IFRS; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Finanskrisen; Diskonteringsräntor; Kassagenererande enheter;

  Sammanfattning : I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. LÄS MER

 4. 4. REVISORERS GRANSKNING AV GOODWILL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Carlin; Sofia Andersson; [2015]
  Nyckelord :goodwill; IFRS; impairment; accounting; audit; auditor; theory of practice; goodwill; IFRS; nedskrivning; revision; revisor; granskning; theory of practice;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Efter införandet av IFRS standarder i Sverige har andelen redovisad goodwill ökat allt mer bland börsbolagen. Detta har resulterat i att allt fler investerare fäster större vikt vid goodwill och där en nedskrivning förmedlar väsentlig ny information till marknaden. LÄS MER

 5. 5. Goodwill : En betydande slaskpost

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Hanna Hahl; Helena Pettersson; [2012]
  Nyckelord :goodwill; diskonteringsränta; kassagenererande enheter; eget kapital; totala tillgångar; resultat före skatt; nedskrivningar; IASB;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är den post som länge omdiskuterats utifrån aspekten att det är en svårhanterbar post i bolags balansräkningar. Under år 2005 fastställde IASB att de bolag som nyttjade IFRS inte längre har tillåtelse att skriva av goodwill utan istället ska genomföra nedskrivningar. LÄS MER