Sökning: "Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz.

 1. 1. Om judar - en studie om ungdomars föreställningsvärldar och dessas sociala drivkrafter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2019]
  Nyckelord :antisemitism; attityder; föreställningsvärld; judar; Malmö; social konstruktion; ungdomar; värdegrund;

  Sammanfattning : Följande uppsats handlar om ungdomars syn på judar och antisemitism utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Syftet är att nå en förståelse kring hur ungdomar erfar sin omvärld, såväl för att finna de bidragande faktorerna som leder till fördomar, intolerans och antisemitism som för att utröna vilka erfarenheter de har från sin tid på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Trubbel i klassrummet - En studie om muslimska elever och svensk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2018]
  Nyckelord :didaktik; muslimer; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att medvetandegöra religions- och idrottslärare kring elevers religiositet i förhållande till svensk undervisning. Arbetet behandlar specifikt muslimska elever då forskning visar att det är denna grupp som oftast blir exkluderad. LÄS MER