Sökning: "Katarina Adamowicz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Adamowicz.

  1. 1. Barnets bästa i vårdnadsmål en komparativ studie av svensk och polsk rätt mot bakgrund av barnkonventionen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Katarina Adamowicz; [2014]
    Nyckelord :Familjerätt; barnkonventionen; polsk familjerätt; barnets bästa; vårdnad; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats är ett examensarbete på juristprogrammet. Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och behandlar barnets bästa i vårdnadsmål. Det är en komparativ studie av svensk och polsk rätt, mot bakgrund av barnkonventionen. LÄS MER