Sökning: "Katarina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Katarina Andersson.

 1. 1. Konsten att bedöma kunskaper hos elever i grundsärskolan : En intervjustudie med lärare som tar emot nya elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Katarina Andersson; Ulrica Brogren; [2020]
  Nyckelord :Special school; intellectual disability; knowledge assessment; special education teachers; Curriculum ideologies; M. S. Schiro; grundsärskolan; intellektuell funktionsnedsättning; övergångar; kunskapsbedömning; speciallärare; undervisnings ideologier; M. S. Schiro;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva hur lärare i grundsärskolan ser på sitt bedömningsuppdrag isamband med att nya elever tas emot i verksamheten. I grundsärskolan undervisas elever som pågrund av en intellektuell funktionsnedsättning (IF) inte bedöms ha förutsättningar att uppnågrundskolans kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. ”Vad är en god arbetsmiljö i förskolan?” : En kvalitativ studie om arbetsmiljön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Chris Andersson; Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Workplace enviroment; preschool; physical work environment; psychosocial work environment; comprehensibility; manageability; meaningfulness; Arbetsmiljö; förskolan; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolans uppdrag ingår det att tillföra en trygg och optimistisk arbetsmiljö som inkluderar alla barn och personal. Pedagogerna ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande teater - teater som prevention mot psykisk ohälsa bland studenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :theatre; social work; creativity; preventive intervention; mental health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental illness in various shapes and forms is the new national disease. It’s increasing among young adults and is more commonly occurring among university students than the rest of the population. Studies show a correlation between mental illness and lesser study results and the interruption of studies. LÄS MER

 4. 4. “Man är rätt så utelämnad till sig själv som enhetschef, det gäller att vara lite påhittig" : -En kvalitativ studie om enhetschefers handlingsutrymme i arbetet med sjukskrivningar inom offentlig äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :My Andersson; Katarina Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Sick leave; Mental health; Latitude and Preventive work; Socialt arbete; äldreomsorg; sjukskrivningar; psykisk ohälsa; handlingsutrymme och förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer arbetar med sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom offentlig äldreomsorg. Utifrån syftet har fyra frågeställningar bearbetats fram för att utveckla och öka förståelsen till studiens problemområde. LÄS MER

 5. 5. Patientens delaktighet vid bedsiderapportering : En litteraturstudie med ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Andersson; Katarina Puhaca; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; bedsiderapportering; kommunikation; patientperspektiv; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bedsiderapportering innebär att överrapporteringen vid personalens skiftbyte sker inne på patientens rum, tillsammans med patienten. Patienters delaktighet i sin egen vård är av stor betydelse för att kunna uppnå en vård av god kvalitet samt för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. LÄS MER