Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Elin Johansson; Katarina Baskarad; [2021-02-24]
    Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stödbehov; stödinsatser; covid-19;

    Sammanfattning : Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. LÄS MER