Sökning: "Katarina Berlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Berlin.

  1. 1. En inkluderande samling med fokus på hur information ges ut

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Hanin Al-Ubaidi; Katarina Berlin; [2022]
    Nyckelord :samling; inkludering; extra anpassning; övergång; skola; fritidshem; fritidspedagoger; elever;

    Sammanfattning : Elever genomgår dagligen en övergång mellan skola och fritidshem, där fritidspedagoger har stort utrymme till att göra olika didaktiska val avseende samlingen som sker på fritidshemmet. Studier visar på en underbyggd problematik där elevernas behov ofta inte blir tillgodosedda. LÄS MER