Sökning: "Katarina Billing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Billing.

  1. 1. En empirisk studie av uppföljning av inköp av tjänster inom Lagen om offentlig upphandling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Billing; Katarina Kristiansson; [2014-09-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis examines the verification of the terms and conditions stated in contracts based on the Public Procurement Act. In March 2013 the Swedish state procurement commission released " Good Business - A Strategy for Sustainable Public Procurement " (SOU 2013:12), which found that the proportion of control and verification is relatively low. LÄS MER