Sökning: "Katarina Bojsnic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Bojsnic.

  1. 1. Gymnasieelevers läs- och medievanor på fritiden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Katarina Bojsnic; [2011]
    Nyckelord :läsvanor; medievanor; det vidgade textbegreppet; g;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfte, metod och teoriSyftet med den här uppsatsen var att undersöka dels gymnasieelevers läs- och medievanor på fritiden, dels omdet finns några skillnader i fråga om dessa mellan en grupp elever på ett yrkesprogram respektive en gruppelever på ett studieförberedandeprogram. För att uppfylla syftet användes en kvalitativ metod i form avhalvstrukturerade intervjuer. LÄS MER