Sökning: "Katarina Dotevall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Dotevall.

  1. 1. Åtta pensionärers upplevelse av kreativitet i vardagen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Amanda Andersson; Katarina Dotevall; [2013]
    Nyckelord :Aktivitet; skapande; äldre; arbetsterapi; problemlösning; framgångsrikt åldrande; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet kreativitet är en svårdefinierad, men viktigt egenskap hos människan. Tidigare studier visar på att kreativitet och kreativa aktiviteter kan bidra till både hälsa och ett framgångsrikt åldrande. LÄS MER