Sökning: "Katarina Hedencrona"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Hedencrona.

  1. 1. Människans värde i den digitaliserade banken. En kvalitativ studie om hur det mänskliga värdet kan bidra med konkurrensfördelar i en digitaliserad bransch

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Katarina Hedencrona; Ida Perstedt; [2019-05-07]
    Nyckelord :Digitalisering; Bank; Institutionell teori; Företagsstrategi; Resurser; Dynamiska förmågor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER