Sökning: "Katarina Hedenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Hedenström.

  1. 1. Att våga leva och vara aktiv efter hjärtinfarkt

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Katarina Hedenström; Malin Holmin; [2019]
    Nyckelord :Dagligt liv; hjärtinfarkt; KASAM; litteraturöversikt; omvårdnad;

    Sammanfattning : .... LÄS MER