Sökning: "Katarina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Katarina Johansson.

 1. 1. Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Johansson; Katarina Baskarad; [2021-02-24]
  Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stödbehov; stödinsatser; covid-19;

  Sammanfattning : Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. LÄS MER

 2. 2. Rätt och fel och all moral emellan : En komparativ analys av de manliga karaktärerna i Katarina von Bredows Syskonkärlek och Klättra Uppåt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Lynne; [2021]
  Nyckelord :gender; masculinities; femininity; Katarina von Bredow; Connell; Regis; romance; YA; genus; maskuliniteter; femininitet; Katarina von Bredow; Connell; Regis; romance; YA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to discover if there has been any changes regarding the male ideal in YA literature over time based on the gender related changes that recently have taken place in the Swedish society. The investigation is completed through a comparative analysis of the male characters in Katarina von Bredow’s Syskonkärlek (1991) and Klättra Uppåt (2020) from the female protagonists’ perspective. LÄS MER

 3. 3. Samband språkstörning och skrivsvårigheter : - en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Johansson; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :skrivprocess; skrivsvårigheter; språkstörning; the Not-So-Simple View of Writing;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Katarina och Larsson, Hanna (2021). Samband språkstörning och skrivsvårigheter – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att erkänna barnet som teologiskt subjekt : Childism, asymmetri och Axel Honneths erkännandeteori

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Katarina Johansson; [2021]
  Nyckelord :child; childism; children’s rights; subject; agent; recognize; asymmetric relations; Axel Honneth; Charles Taylor; John Wall; Risto Saarinen; Child Theology Movement; CTM; Karin Rubensson; Katarina Westerlund; liturgy; family; barn; childism; barns rättigheter; subjekt; agent; erkännande; asymmetriska relationer; Axel Honneth; Charles Taylor; John Wall; Risto Saarinen; Child Theology Movement; CTM; Karin Rubensson; Katarina Westerlund; liturgi; familj;

  Sammanfattning : Questions concerning children's rights and children's place in society have been on the agenda for some decades now. Parallell to this movement questions about children's place in the bible, in the church and in systematic theology have entered the academical conversation. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenhet av och kunskap om "poor comprehenders" : - Specifika förståelsesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Bäckström; Katarina Johansson; [2020]
  Nyckelord :poor comprehenders; specifika förståelsesvårigheter; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie är att bidra med ökad kunskap om vilken erfarenhet och kunskap lärare som arbetar på mellanstadiet har om poor comprehenders. Vi vill även bidra med ökad kunskap om på vilka sätt elever med dessa svårigheter upptäcks och hur det kan påverka undervisningens utformning. LÄS MER