Sökning: "Katarina Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Katarina Johnsson.

 1. 1. Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nanette Jensen Sandberg; Katarina Johnsson; Sofia Knipström; [2021-08-18]
  Nyckelord :Plant-based; overweight; obesity; weight-loss; ad libitum;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can a plant-based diet ad libitum lead to weight loss in overweightor obese people?Author: Katarina Johnsson, Sofia Knipström and Nanette Jensen SandbergSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Jenny Van OdjikProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 04-01-2021Background:The prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide. Suffering fromoverweight and obesity carries increased risks such as cardiovascular disease, type II diabetesand certain types of cancer. LÄS MER

 2. 2. Hur vårdrelationen etableras preoperativt för god personcentrerad vård : En litteraturstudie med syntes från Fundamentals of Care

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård; Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Katarina Hörnfeldt; Ulrica Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Nurse Anesthetist; Perioperative dialogue; Patient Advocate; Fundamentals of Care; Systematic Review; Anestesisjuksköterska; Perioperativ dialog; Patientförespråkare; Fundamentals of Care; Systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen som etableras mellan patienten och specialistsjuksköterskan inom anestesi i det tidsbegränsade preoperativa mötet är en förutsättning för att specialist-sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad vård. Det har tidigare inte studerats hur vårdrelationen etableras utifrån ramverket Fundamentals of Care i den preoperativa kontexten. LÄS MER

 3. 3. En match för livet : Att beskriva patienters upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Charlie Johnsson; Katarina Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :diabetes typ 2; egenvård; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folkhälsosjukdom som har ökat markant i världen. Kroppen har svårt för att reglera och hålla sockerhalten i blodet vid diabetes typ 2. En behandling kan vara livsstilsförändring i form av ökad fysisk aktivitet samt ändrade matvanor. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i taluppfattning : främjande och hindrande faktorer i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helaleh Hamidi; Katarina Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Tal och taluppfattning; Lärarperspektiv; Främjande faktorer; Hindrande faktorer;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi intervjuat tolv behöriga matematiklärare som jobbar på låg- och mellanstadiet. Syftet med studien var att få kunskap om lärares erfarenheter och upplevelser av främjande och hindrande faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande inom området tal och taluppfattning gällande elever på låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. ”Man får lirka”. : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer med demens.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Bengtsson; Louise Blomberg; [2018]
  Nyckelord :carer; consent; dementia; elderly care; omsorgspersonal; samtycke; demens; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an increased understanding regarding how carers relate to consent while working with people who has dementia. The study asks the following questions: How does the carers understand the concept of consent associated with giving care to people with dementia? What is considered by the carers in connection to consenting to caregiving by people with dementia? And lastly, how does consent mediate between carers and people with dementia? It had a hermeneutic and qualitative scientific approach. LÄS MER