Sökning: "Katarina Kalaba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Kalaba.

  1. 1. Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Katarina Kalaba; Sebastian Pettersson; [2022-02-15]
    Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; kontroll; tillit; myndighet; organisation;

    Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. LÄS MER