Sökning: "Katarina Lämås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Lämås.

  1. 1. "Vi finns här för deras skulle, för att få dem att bli självständiga och för att de ska klara av ett eget liv" : En kvalitativ studie om ensamkommande barn på HVB-hem och hur personalen arbetar för att öka barnens resilience

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Julia Nilsson; Katarina Lämås; [2013]
    Nyckelord :Unaccompanied; resilience; MI; Ensamkommande; resilience; MI;

    Sammanfattning : Antalet ensamkommande barn ökar, både i Sverige och i övriga Europa. Trots det finns det inga tydliga riktlinjer för hur arbetet med barn som fått permanent uppehållstillstånd ska se ut. Tidigare forskning tar upp resilience som en viktig aspekt i samband med ensamkommande barn. LÄS MER