Sökning: "Katarina Morgner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Morgner.

  1. 1. (UN) EQUAL ACCESSIBILITY TO URBAN LABOR MARKET : CASE STUDY OF STOCKHOLM

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Katarina Morgner; [2017]
    Nyckelord :Spatial mismatch;

    Sammanfattning : .... LÄS MER