Sökning: "Katarina Söderström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katarina Söderström.

 1. 1. Kapell till turpulka : Färdigställande av transportkapell med unik infästning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling; Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Caroline Söderström; Katarina Hamberg; [2011]
  Nyckelord :turpulka; transportkapell;

  Sammanfattning : Med det övergripande syftet att Segebadenpulkan ska ha en ny, banbrytande turpulka till försäljning hösten 2011 och projektmålet att färdigställa ett transportkapell har ett examensarbete genomförts. Samtliga ingående delar har definierats och arbetet redovisas delvis i denna rapport och delvis som en prototyp. LÄS MER

 2. 2. ”Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd” – Kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Lampic Aaltonen; Björn Söderström; [2009]
  Nyckelord :reflection-in-action and social work; critical thinking and social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Helena Lampic-Aaltonen och Björn Söderström Titel: ”Here be dragons” – kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag Handledare: Gunilla Lindén Examinator: Katarina Jacobsson Uppsatsens syfte var att skapa en förståelse för hur socionomer upplever kritiskt tänkande och vilket utrymme som finns för detta i det sociala arbetets vardag. Det är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med socionomer inom socialtjänsten som utreder barn och unga. LÄS MER

 3. 3. Analys av standardiseringsarbeten och utveckling av ett IT-stöd för processorienterad vårddokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medicinsk informatikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medicinsk informatikTekniska högskolan

  Författare :Katarina Söderström; Anneli Söderdahl; [2006]
  Nyckelord :Processorienterat arbetssätt; Vårddokumentation; IT-stöd; Standardiseringsarbeten; EHR; Patientjournal;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det vanligt att patienter söker vård hos olika vårdgivare, vilket resulterar i att vårdinformationen blir splittrad och allt högre krav ställs på de datoriserade journalsystemen. Till exempel ska de stödja ett processorienterat arbetssätt för att samla information från samma vårdprocess. LÄS MER