Sökning: "Katarina Spjuth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Spjuth.

 1. 1. Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Nordhäll; Katarina Spjuth; [2021-08-10]
  Nyckelord :förebyggande elevhälsoarbete; främjande elevhälsoarbete; relationellt lärarskap; pedagogiskt ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. LÄS MER

 2. 2. MOBBNINGSSIGNALER – En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv Examinator: Hans Rystedt

  C-uppsats,

  Författare :JOHANNES HARLIN; KATARINA SPJUTH; [2010]
  Nyckelord :begynnande mobbningssignaler; elever; lärare; klas;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med ett syfte som handlar om att synliggöra mobbningssignaler under skoltid. Uppsatsen har ett elevperspektiv och vill fördjupa lärarens kunskaper i att identifiera begynnande mobbning. LÄS MER