Sökning: "Katarina Ståhle Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Ståhle Gunnarsson.

  1. 1. Skolgården - inflytande och pedagogiska perspektiv The school yard - influence and pedagogical perspectives

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Katarina Ståhle Gunnarsson; [2011]
    Nyckelord :Fysisk utemiljö; Inflytande; Pedagogisk miljö; Skola; Skolgård;

    Sammanfattning : Abstract Gunnarsson, Katarina Ståhle (2011). Skolgården – inflytande och pedagogiska perspektiv. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra några elevers, lärares och politikers tankar och planer. LÄS MER