Sökning: "Katastrofmedicinsk beredskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Katastrofmedicinsk beredskap.

 1. 1. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
  Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER

 2. 2. Att vara förberedd inför en katastrofsituation : Ur ett sjuksköterskestudent perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Lindström; Länsberg Emilia; [2016]
  Nyckelord :Katastrofmedicin; Katastrofberedskap; Sjuksköterskestudenter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: En katastrof är omöjlig att förutse, däremot kan varje sjukvårdsinrättning samt varje individ genom övningar och planering förbereda sig till bästa förmåga. Socialstyrelsens definition av en katastrofsituation är den som tillämpats i denna studie. LÄS MER

 3. 3. Akutsjuksköterskans uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap : en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristian Skillborg; [2016]
  Nyckelord :Nursing; Emergency preparedness; Phenomenography; Emergency care; Omvårdnad; Katastrofmedicinsk beredskap; Fenomenografi; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Katastrofer inträffar varje år på flera ställen i världen och sjukvården kommer att ta hand om skadade vid händelse av katastrof. Vid en katastrof i Sverige kommer akutmottagningarna att vara den mottagande enheten på sjukhuset för majoriteten av patienter. LÄS MER

 4. 4. BARNPERSPEKTIV VID UTFORMNING AV REGIONAL KATASTROFMEDICINSK BEREDSKAP I SVERIGE : EN NATIONELL STUDIE BLAND REGIONALA BEREDSKAPSSAMORDNARE

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mikael Engvall; [2012]
  Nyckelord :caring; children; emergency care; disaster medicine; preparedness; omvårdnad; barn; akutsjukvård; katastrofmedicin; beredskap;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn finns ofta bland de drabbade i samband med allvarliga händelser och har utifrån ålder och mognadsgrad behov som skiljer dem från vuxna i dessa situationer. Sjukvårdspersonal anger att det är svårare och mer påfrestande att hantera situationer där flera barn drabbats, men sjukvårdens förmåga kan optimeras om barnaspekter uppmärksammas rutinmässigt vid utformning av katastrofmedicinsk beredskap. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en arbetsmetod för analys av katastrofmedicinsk beredskap

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Annika Bergström; [2010]
  Nyckelord :Disaster Medicine; Risk Assessment; Surge Capacity; Katastrofmedicin; Riskanalys; Hälso- och sjukvårdsbehov;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling i kombination med förändringar inom hälso- och sjukvården ökar risken att drabbas av en allvarlig händelse. Hälso- och sjukvården måste därför anpassas för att kunna hantera situationer med ett stort skadeutfall, i samma utsträckning som en oväntad minskning av tillgänglig kapacitet, till exempel vårdplatsbrist. LÄS MER