Sökning: "Kate Bild"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kate Bild.

  1. 1. ARKITEKTUR I GYMNASIESKOLAN : så behandlar lärare ämnet i elevuppgifter

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Kate Knutson; [2014]
    Nyckelord :etnografi; intervjustudie; diskursanalys; arkitektur;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet arkitektur på gymnasiet och kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum som blev implementerade via gymnasiereformen GY11. Med hjälp av etnografisk metod undersöks hur lärare förhåller sig till kurserna Arkitektur-rum och Arkitektur-hus mot Skolverkets styrdokument för Teknikprogrammet inriktning samhällsbyggande och miljö/arkitektur, respektive på Estetiska programmet inriktning bild och form, profil inredning och design i skoluppgifter. LÄS MER