Sökning: "Kate Ekberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kate Ekberg.

  1. 1. Genusinriktad marknadsföring i anknytning till digitala spel : En studie om mäns och kvinnors preferensskillnader angående genusinriktade grafiska spelteman

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Kate Ekberg; [2020]
    Nyckelord :Grafiska teman; Digitala spel; Genus; Genusinriktad marknadsföring;

    Sammanfattning : Genusinriktad marknadsföring förekommer och utgår ifrån att konsumenter söker sig till genuskongruenta varumärken och produkter. Arbetet har ämnat undersöka om genusinriktad marknadsföring kan nyttjas inom det digitala spelmediet i kontext av ett grafiskt matcha 3-spelstema. LÄS MER