Sökning: "Katergoriskt perspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katergoriskt perspektiv.

  1. 1. Socialt lärade för elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En kvalitativ studie av fritidshemspersonalens syn på arbetet med socialt lärande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Jakob Bergman; Rasmus Johansson; [2022]
    Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Elever med behov av särskilt stöd; Fritidshem; Katergoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Socialt lärande; Socialt samspel;

    Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidshemslärare och fritidspedagoger uppfattar och resonerar kring sitt arbete med socialt lärande för de elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Arbetets syfte och frågeställningar har sin grund i att vi upplevde att forskningsfältet inom detta område för fritidshemmet var begränsat. LÄS MER