Sökning: "Katerina Swensson Doschoris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katerina Swensson Doschoris.

  1. 1. Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Katerina Swensson Doschoris; [2020]
    Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Hållbart producerat mode; Klyfta mellan vilja-handling; Utbud; Pris; Tillgänglighet; Trender;

    Sammanfattning : Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. LÄS MER