Sökning: "Katharina Reiss"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Katharina Reiss.

 1. 1. Är det en kvasar eller en galax? : Att översätta en populärvetenskaplig text – informativa och expressiva aspekter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Olga Kolesnikova; [2020]
  Nyckelord :Translation analysis; popular science; text type theory; Katharina Reiss; Antoine Berman; Jiří Levý; explicitation; figurative language; intertextuality; Översättningsanalys; populärvetenskap; texttypsteori; Katharina Reiss; Antoine Berman; Jiří Levý; explicitering; bildspråk; intertextualitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en översättning från svenska till ryska av ett utdrag ur Ulf Danielssons bok Mörkret vid tidens ände och en kommentar, där de översättningsstrategier som tillämpats samt deras teoretiska utgångspunkter analyseras. Den översättningsteoretiska ramen för uppsatsen utgörs av Katharina Reiss’ texttypteori, men även de översättningsteorier som fokuserar på hur översättaren kan undvika en stilistisk utarmning vid översättning av expressiva texter beaktas, nämligen Antoine Berman negativa analys och Jiří Levýs undersökning av översättningstendenser. LÄS MER

 2. 2. NÄRHET ELLER DISTANS. En undersökning av personliga pronomen och läsartilltal i en svensk översättning av en tysk webbplats med turistinformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Nävås; [2015-10-21]
  Nyckelord :tyska; Översättning; skopos; tilltal; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att ta reda på hur läsartilltal och användningen av person-liga pronomen påverkar närhet och distans mellan avsändare och mottagare vid svensk översättning av tyska marknadsförande texter med tanke på textens funktion och över-sättningens skopos. Som material i undersökningen används den tyska och den svenska versionen av en webbsida med information om turistmål i Tyskland. LÄS MER

 3. 3. A Visit to the Gentle Island : How to retain the pragmatic functions of a tourist guide in translation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Therese Allard; [2014]
  Nyckelord :pragmatic text functions; culture; tourist guide;

  Sammanfattning : This study discusses how the pragmatic text functions of the Prince Edward Island Visitor’s Guide can be retained in translation from English into Swedish. Katharina Reiss’ model of texttypes and their different functions have been used to identify the functions of the source text, and in order to investigate the possibilities of retaining these functions in the target text, the discussion is tied to text features where the pragmatic text functions are displayed. LÄS MER

 4. 4. Innehåll eller stil – vad är viktigast? Informativ och expressiv översättning av en och samma populärvetenskapliga artikel och analys av de skillnader som uppstått

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Andersson; [2011-10-25]
  Nyckelord :översättning; populärvetenskaplig artikel; Reiss texttyper; informativ; expressiv;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur populärvetenskapliga texter kan översättas på två olika sätt med utgångspunkt i Katharina Reiss teori om texttyper. Källtexten är en artikel från den mexikanska tidsskriften ¿Cómo ves? med titeln ”¿Sólos en el Uni-verso?” som handlar om förekomsten av intelligent liv i universum. LÄS MER

 5. 5. Håller den måttet? En prövning av Katharina Reiss metod för översättningsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Måns Hagberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sig an problemet vilken metod som är lämpligast för analys av översättning av skönlitterära verk. Två metoder för översättningsanalys testas och i poppersk anda får den ena försöka vederlägga den andra. LÄS MER