Sökning: "Katherine Lock"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katherine Lock.

  1. 1. Rörelse – nödvändigt ont eller en nödvändig insats? : Hur några lärare ser på rörelse i skolan

    Kandidat-uppsats, Pedagogiskt arbete

    Författare :Katherine Lock; Maria Isaksen; [2006]
    Nyckelord :Rörelse; fysisk aktivitet; hälsa; inlärning; ämnesintegration;

    Sammanfattning : Enligt Lpo 94 ska skolan erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Syftet med vår undersökning var att försöka förstå lärarnas inställning till rörelse och hur de förhåller sig till rörelse i skolans vardag. LÄS MER